Rahvusvaheline koostöö

Programmist lähemalt

Vaimse tervise esmaabi koolituse arendamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi Aktiivsete Kodanike Fondist (Active Citizens Fund, ACF) läbi projekti “Elusid päästvad “Vaimse tervise esmaabi” koolitused kodanike teadlikkuse tõstmiseks igasse Eesti valda”. 

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises (www.acf.ee).

Kolm tugevat vabaühendust – MTÜ Peaasjad, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) ja Eesti noorte vaimse tervise liikumine (ENVTL), koos Islandi koostööpartneriga (Geðhjálp/Icelandic Mental Health Alliance) võimestavad vaimse tervise esmaabi (VTEA) osutamist kogukondades. Projekti eesmärk on läbi KoV juhtide ja rahvatervise spetsialistide ning kogukonna eestkõnelejate koolitamise parandada vaimse tervise teadlikkust, vähendada häbimärgistamist ja diskrimineerimise ohtu. Loome toimiva VTEA koolitajate võrgustiku, materjalid kogukondadele ja läbi teadlikkuse tõstmise teeme kuuldavamaks vaimse tervise tõttu haavatavate inimeste hääle. See annab vaimse tervise häirega elavatele inimestele võimaluse saada nende vajadusi arvestavaid teenuseid ning tõstab nende osaluse võimalusi kogukonnas. Projekti elluviimisse on partneritena kaasatud vaimse tervise raskustega elavad noored ja täiskasvanud.